آیا شما نیز این ۷ جمله مشتریان را اشتباه برداشت می کنید؟