فقط ۳ درصد از مردم باور دارند که فروشنده ها قابل اعتمادند!