بازاریابی معاملاتی

بازاریابی بر اساس روابط تغییر در تمرکز بازاریابی از افزایش تعداد و ارزش از معاملات (بازاریابی معاملاتی) به رشد موثر ترو روابط سودآور با ذینفعان متعدد (رابطه بازاریابی) دارای مزایای عمیق. بازاریابی بر اساس روابط کنسانتره توجه در ساختمان ارزش مشتری در سفارش برای حفظ مشتریان. با اتکا به سرمایه گذاری های موجود، از نظر توسعه محصول و کسب مشتری هزینه ها، شرکت ها می توانند تولید به طور بالقوه بالاتر درآمد و سود در کاهش هزینه ها. بازار یابی بر اساس معاملات، در مقابل، شامل مالی بیشتر مبلغ سرمایه گذاری شده و خطر است. تمرکز بر روی فروش تک شامل برنده مشتری بیش از هر برخورد فروش، استفاده کارآمد و موثر کمتر سرمایه گذاری. بازاریابی رابطه نیز مزایای نامحسوس قابل توجهی تولید می کند. اهمیت داده شده به خدمات به مشتریان را تشویق می کند مشتری ارتباط و مشارکت مشتری می باشد. در نتیجه، شرکت ها می توانند بیشتر یاد بگیرند در مورد نیازهای مشتریان و ساخت این دانش را به محصول آینده و ارائه خدمات. به وضوح، مشتری برخورد میکند که پایان یک بار معامله به اتمام است و تنها با یک رکورد از خرید جزئیات به عنوان مرجع، ثروت همان فرصت ارائه نمی برای خدمات و ارتباط افزایش است که پایدار و ضوابط روابط است. مشاهده مشتریان به عنوان دارایی های کسب و کار این تمرکز بر رابطه "و نه به" معامله 'مشهود است در نظر اورژانس که روابط مشتری نشان کلید دارایی کسب و کار. مفهوم این است که روابط با مشتریان می تواند انتخابی مدیریت و توسعه بیشتر به بهبود مشتری حفظ و سودآوری است. این نشان دهنده خروج قابل توجهی از نظر سنتی که مشتریان به سادگی یک مخاطبان تجاری که نیاز به طیف وسیعی از تلویزیون پخش شود تبلیغات و سایر فعالیت های تبلیغاتی. یکی از جنبه های ارزش بازار یک شرکت جریان سود آینده است تولید بیش از طول عمر مشتری. اگر مشتریان به عنوان مشاهده دارایی های کسب و کار پس از آن شرکت تمرکز بر روی رشد این کسب و کار دارایی ها و ارزش بازار آن است. CRM تنش شناسایی ترین مشتریان و ایجاد روابط با آنها که سودآور افزایش ارزش این دارایی کسب و کار در طول زمان.TWITTER