حسام شفیع
Board Member/CRM Manager

حسام پیش از همراهی با سرونو، در شاخه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتریان از جمله:

  • طراحی و پیاده سازی فرایندهای ارائه خدمت به مشتریان،
  • پیشبرد فرایند رضایت سنجی از مشتریان،
  • طراحی مدل دسته بندی مشتریان،
  • طراحی و پیاده سازی جایگاه سازمانی مدیر مشتریان،
  • برنامه ریزی استراتژیک و
  • ارزیابی عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات به مشتریان

در شرکت همکاران سیستم فعالیت داشته است.
حسام هم اکنون داشنجوی دکترای مدیریت در دانشگاه تهران است.

بازگشت
حسام شفیع
Board Member/CRM Manager