راهنمای استفاده از SarvCRM به آدرس https://www.sarvcrm.com/wiki منتقل شده است.
برای استفاده از راهنما لطفا به آدرس فوق مراجعه فرمایید.

با تشکر
دوستان شما در تیم سرونو