استراتژی بازاریابی

بازاریابی رابطه که حوزه بازار چند به رسمیت می شناسد مستقیم یا غیر مستقیم می تواند توانایی یک کسب و کار را به نفع خود و نگه داشتن را تحت تاثیر قرار مشتریان سودآور است. تاکید بر رویکرد متقابل کارکردی به بازار یابی برای یک مدت طولانی استراتژی های بازاریابی در توسعه یافته اند عملکرد بازاریابی است. به عنوان یک نتیجه، بازاریابی استراتژی توسعه اغلب به حساب سطح سازمان خود را ندارد مفاهیم. مشکل این است که آنها هستند و عملکرد متمرکز نه بازار متمرکز شده است. آنها به طور معمول به دنبال بهینه سازی استفاده از نهاده و از این رو بودجه رانده می شود، و نه به دنبال برای بهینه سازی در اطراف خروجی و از این رو می شود بازار هدایت می شود. چه به ندرت در نظر گرفتن متقابل سهامداران مختلف. در حال حاضر بازار به شدت رقابتی آن را ضروری است که مشتریان به عنوان سازمان های فردی و کامل که شامل مشاهده یک رابطه، و نه به عنوان یک سری از فرد مشاهده می شود معاملات. برای به دست آوردن و ارائه یک دیدگاه یکپارچه از مشتریان نیاز به هماهنگی داخلی و همکاری است که بی اعتنا به مرزهای عملکردی. به طور سنتی، فروش، بازاریابی و مشتری خدمات و پشتیبانی از سیلوهای کارکردی متفاوت عمل با تعامل کم و یا محدود است. شکل 1.2 به تصویر می کشد سنتی دستور و کنترل ساختار سازمانی. چنین کارکردی رویکرد گرا تمایل به تمرکز بیش از حد به عملیات شرکت و خیلی کم در مشتریان. خطری که مشتریان است ممکن است شرکتی که پایین و به طور موثر به یک طرف قرار داده است - به عنوان نشان داده شده است که در این شکل. به عنوان یک فرصت نتیجه برای به حداکثر رساندن مشتری ارزش و سود دهی شرکت ها اغلب از دست داد. در سال های اخیر، شرکت شروع به تحقق بخشیدن به مزایای سازماندهی در قالب فرآیندهایی به جای توابع. فرایند گرا شرکت های حفظ برتری کاربردی خود را در بازاریابی، تولید و غیره، اما می دانیم که فرآیندهای چه ارائه ارزش به مشتری و همچنین به تامین کنندگان. فرایند است که در اصل هر گونه فعالیت گسسته، و یا مجموعه ای از فعالیت ها، که به یک می افزاید: ارزش ورودی. در بازار مدرن، مشتریان به ندرت به دنبال "جدا شده" محصول؛ آنها نیز می خواهم تحویل فوری، تضمین گارانتی و پشتیبانی خدمات در حال انجام. محصول و یا خدمات ارائه بنابراین چند وجهی تبدیل شده است؛ نقطه اوج عملکرد متقابل تخصص. یکپارچه سازی فرآیند و همکاری متقابل کارکردی هستند تعریف نقاط قوت CRM.VK